Stanovy Sdružení

Amrita o.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Název: Amrita o.s.
 2. Sídlo sdružení: Karpentná 49, Třinec XI, 739 94
 3. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob.
 4. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností, zřizovanou na dobu neurčitou.
 5. Ve své činnosti se sdružení řídí obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a usneseními svých volených orgánů.

Článek 2

Poslání a základní cíle

 1. Sdružení usiluje o růst vzdělanosti a podporu jednotlivce i organizací k uvědomělému a odpovědnému chování a využívání hmotných i nehmotných zdrojů na osobní i globální úrovni tím že:
 • Svými aktivitami podporuje osobnostní růst, zdravý životní styl, šťastný a prosperující život.
 • Se podílí na uskutečňování programu celoživotní výchovy a vzdělávání dospělých, dětí a mládeže
 • Se zapojuje do národního, evropského i světového školního, odborného i mimoškolního vzdělávání a výchovy dospělých, dětí a mládeže ve všech oblastech
 • Vyvíjí aktivity, které vedou k růstu kvalifikací a zaměstnatelnosti populace pomocí rozšiřování lidského potenciálu formou nejrůznějších kurzů
 • Zajišťuje co nejširší prosazování moderních vědeckých poznatků a principů trvale udržitelného růstu ve všech rovinách společenského dění
 • Zapojuje se do rozvoje cestovního ruchu a s ním spojeného vzdělávání (neformální, incentivní apod.) formou neziskových projektů
 • Poskytuje poradenskou a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření firmy a domácnosti, zneškodňování odpadů a ochrany spotřebitele a dalších prostředků, směřující k trvale udržitelnému způsobu života
 • Podporuje  prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí
 • propaguje a prosazuje principy občanské společnosti
 • zabývá se ochranou spotřebitele
 1. V zájmu vytváření předpokladů a uskutečňování svého poslání rozvíjí sdružení spolupráci s:
 • Organizacemi, sdruženími a nadacemi obdobného charakteru
 • Základními, středními a vysokými školami
 • Regionálními zaměstnavateli, poradenskými centry a rozvojovými agenturami
 • Dalšími institucemi obdobného charakteru v ČR i zahraničí
 1. Formy činnosti sdružení:
 • pořádání seminářů, přednášek, krátkodobých kurzů a konferencí,
 • poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,
 • organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a spotřebitele
 • vydávání letáčků, publikací, zpracování grafických návrhů
 • propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí
 • informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se celostního rozvoje jednotlivce i společnosti

Článek 3

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Radou sdružení. Ta má právo žádost bez dalšího zdůvodnění zamítnout. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.
 2. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 3. Člen sdružení má právo:
 • Zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy Rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.
 • Dostávat odměny za mimořádné úsilí vynaložené ve prospěch cílů sdružení
 1. Člen sdružení má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, Rady sdružení a jejich operativních rozhodnutí,
 • ve stanovené výši a lhůtě přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce (stanoví-li tak valná hromada)
 • aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 1. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:
 • napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně Rada sdružení
 • vyloučení ze sdružení.
 1. Členství ve sdružení zaniká:
 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje Rada sdružení,
 • zánikem člena - právnické osoby,
 • úmrtím člena - fyzické osoby,
 • zánikem sdružení.
 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Článek 4

Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Valná hromada zejména:
 • Schvaluje změny a doplňky stanov sdružení prostou většinou přítomných členů
 • Volí na dobu 4 let členy a náhradníky Rady sdružení a odvolává je
 • Rozhoduje o zrušení sdružení, či jeho sloučení
 1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Jestliže se ani po opakovaném svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.
 2. V období mezi konáním Valných hromad je nejvyšším, statutárním a výkonným orgánem Rada. Všichni členové Rady jednají samostatně.

Schází se nejméně dvakrát ročně.

Má nejméně 3 členy.

Volí předsedu a 2 místopředsedy.

Rada přijímá členy a sdružení a rozhoduje o ukončení členství.

Rada svolává Valnou hromadu.

Rada schvaluje organizační řád sdružení, hospodaření, zřízení hospodářského zařízení sdružení.

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

 1. Z rozhodnutí Rady mohou být jmenováni čestní členové sdružení, stejně jako odborní konzultanti z řad osobností na poli vědy, školství, kultury, politiky atd., kteří souhlasí se stanovami a cíli sdružení a podporují je.

Článek 5.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací
 2. Způsob hospodaření musí být v souladu s cíli a stanovami sdružení.
 3. Sdružení hospodaří zejména s:
 • S příjmy, které tvoří členské příspěvky, granty, dotace a dary,
 • S příjmy z vlastní činnosti vedlejší – hospodářské, do níž spadají zejména: pořádání odborných a zájmových kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, grafické práce, reklamní činnost a marketing, zprostředkování obchodu a služeb, provozování tělovýchovných, sportovních a volnočasových zařízení.
 1. Z příjmů hradí sdružení mzdy zaměstnanců, náklady na provoz, nákup nemovitého i movitého majetku.
 2. K zajištění činnosti můžou členové Rady přijímat osoby do pracovního a obdobného poměru (zaměstnanci, školitelé apod.)
 3. V případě potřeby lze majetek a prostory sdružení (i pronajaté) použít k činnosti zvyšující efektivnost jeho využití.
 4. Za hospodaření odpovídá Rada sdružení.

Článek. 6

Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání při jeho zániku

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
 2. O rozpuštění sdružení a sloučení s jiným sdružením rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů.
 3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Článek 7.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Do svolání ustavující Valné hromady řídí činnost sdružení přípravný výbor
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

Za přípravný výbor:

Ing. Lukáš Kisza

Mgr. Magdalena Kokora

Ing. Kamil Kisza